shop-cnc.cz
CNC a automatizační technika, náhradní díly, opravíme - zajistíme

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

SAYIA s.r.o.

IČ: 255 71 541

se sídlem Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34661

pro prodej zboží

 

1.             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti SAYIA s.r.o., IČ: 255 71 541, se sídlem Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34661 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou ohledně prodeje zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího a kupujícího, a to včetně případů, kdy je v rámci ujednání stran kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží.

1.2.          Prodávající neprodává zboží spotřebitelům a nevstupuje se spotřebiteli do smluvních vztahů, kupní smlouvu tak nemůže uzavřít s prodávajícím spotřebitel.

1.3.          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.             PREZENTACE ZBOŽÍ

2.1.          Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sayia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zboží je možné od prodávajícího nakoupit také jinými způsoby než prostřednictvím internetového obchodu.

2.2.          Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.          Webové rozhraní může obsahovat prezentaci jako nového, tak i použitého (repasovaného) zboží. Ceny zboží jsou v rámci webového rozhraní prodávajícím uváděny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty či jiných obdobných daní (dále jen „DPH“). Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se cenou cena bez DPH. Není-li stanoveno jinak, jsou ceny zboží prodávajícím uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží.

2.4.          Není-li ve webovém rozhraní zboží uvedena jeho cena, jedná se o zboží, které je dostupné pouze na dotaz kupujícího, přičemž práva a povinnosti stran při uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží upravuje čl. 3.2 obchodních podmínek.

3.             UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.          Pro uzavření kupní smlouvy ohledně zboží, u kterého je ve webovém rozhraní uvedena cena, platí následující:

3.1.1.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko umístěné ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.1.2.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.1.3.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.2.          Pro uzavření kupní smlouvy ohledně zboží, u kterého ve webovém rozhraní není uvedena cena, platí následující:

3.2.1.       Na základě poptávky kupujícího učiněné prostřednictvím webového rozhraní obchodu prostřednictvím elektronické pošty či jiným způsobem (telefonicky, písemně), pokud bude prodávající schopen takové zboží zajistit, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou návrh na uzavření kupní smlouvy, v rámci kterého bude specifikována kupní cena a další obsah kupní smlouvy (dále jen „nabídka“). V případech, kdy je kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží, bude v rámci nabídky uvedena také obvyklá kupní cena zboží a snížená kupní cena zboží pro případ, že kupující dodá na vlastní náklady prodávajícímu použitý, nefunkční avšak opravitelný výrobek, jenž je shodný jako zboží uvedené v nabídce.

3.2.2.       Vzhledem k tomu, že situace ohledně dostupnosti konkrétního zboží se průběžně mění, není prodávající nabídkou vázán a zboží může být prodávajícím v mezidobí prodáno jinému zájemci (meziprodej vyhrazen).

3.2.3.       Pokud nedošlo k prodeji zboží prodávajícím jinému zájemci dle čl. 3.2.2 obchodních podmínek, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí nabídky (akceptací), jež kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou s tím, že si prodávající může vždy vyhradit zaslání akceptace kupujícím v písemné formě.

4.             PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

4.1.          Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, přičemž kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží stanovenou v kupní smlouvě a náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.          V případech, kdy je kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží, se kupní smlouvou:

4.2.1.       prodávající zavazuje dodat kupujícímu použité zboží specifikované v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží,

4.2.2.       kupující zavazuje zboží převzít, zaplatit prodávajícímu sníženou kupní cenu zboží stanovenou v kupní smlouvě a náklady spojené s dodáním zboží,

4.2.3.       kupující dále zavazuje dodat na vlastní náklady prodávajícímu použitý, nefunkční avšak opravitelný výrobek, jenž je shodný jako zboží, které na základě kupní smlouvy kupující kupuje (kupříkladu shodný náhradní díl) (dále jen „přenechávaný výrobek“) a převést na prodávajícího vlastnické právo k přenechávanému výrobku, přičemž v takovém případě se kupující kupní smlouvou zavazuje přenechávaný výrobek převzít.

5.             PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.          Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě.

5.2.          V případech, kdy je kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží, uhradí kupující sníženou kupní cenu zboží za předpokladu, že do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady přenechávaný výrobek a zároveň tento přenechávaný výrobek bude opravitelný a pro prodávajícího využitelný, s čímž prodávající vysloví souhlas. V jiném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu obvyklou kupní cenu zboží.

5.3.          Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen společně s cenou zboží zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením (balné) a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, použijí se ustanovení týkající se způsobu úhrady a splatnosti ceny zboží i na způsob úhrady a splatnost nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

5.4.          Prodávající je plátcem DPH. K ceně zboží proto bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

5.5.          Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.

5.6.          Cenu zboží, včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.6.1.       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený ve fakturačních dokladech prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;

5.6.2.       v případě, že je to výslovně smluveno v kupní smlouvě, může kupující cenu zboží uhradit také bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost ceny zboží je stanovena v kupní smlouvě.

5.7.          V případě bezhotovostní platby na základě zálohové faktury (čl. 5.6.1) je záloha na cenu zboží a na úhradu nákladů spojených s balením a dodáním zboží splatná dle data uvedeného v zálohové faktuře.

5.8.          V případě každé bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží nebo zálohu na cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě každé bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží nebo zálohu na cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.9.          Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení i části ceny zboží (např. za část zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na cenu zboží.

5.10.        V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením ceny zboží, zálohy na cenu zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

5.11.        Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího za kupujícím, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího za kupujícím v následujícím pořadí: úroky z prodlení, jiné příslušenství pohledávky souvisejí s prodlením kupujícího, smluvní pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností.

5.12.        Pohledávky za prodávajícím je vůči ceně zboží možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

5.13.        Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na žádost kupujícího zašle prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

6.             DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.          Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li smluveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.          Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží do určitého místa, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

6.3.          Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží do určitého místa, nese riziko související s odesláním a dodáním zboží kupující.

6.4.          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.5.          V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či jiným způsobem doručování.

6.6.          Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet (množství) zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.7.          Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.

6.8.          Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

6.9.          Dojde-li k dodání zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mělo být zboží podle kupní smlouvy dodáno, jedná se o řádné plnění prodávajícího a takové dodání není porušením kupní smlouvy. Kupujícímu z takového dodání nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.

7.             PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

7.1.          Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).

7.2.          Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

7.3.          Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží a na splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží řádně a včas.

7.4.          Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé ceny zboží a veškerých nákladů spojených s dodáním zboží. V případě, že je cena zboží, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží, kupujícím plně uhrazena, přechází vlastnické právo na kupujícího následovně. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.5 obchodních podmínek.

7.5.          V případech, kdy je kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího okamžikem zaplacením celé obvyklé ceny zboží a veškerých nákladů spojených s dodáním zboží kupujícím nebo okamžikem zaplacení celé snížené ceny zboží, zaplacením veškerých nákladů spojených s dodáním zboží a vyslovením souhlasu prodávajícího s přenechávaným výrobkem.

7.6.          V případech, kdy je kupujícímu umožněna výměna (směna) zboží, přechází vlastnické právo k přenechávanému výrobku na prodávajícího okamžikem uzavření kupní smlouvy a nebezpečí na přenechávaném výrobku přechází na prodávajícího okamžikem doručení přenechávaného výrobku prodávajícímu.

8.             VLASTNOSTI ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

8.1.          Náležité nakládání, provoz a práce se zbožím předpokládá odborné znalosti na straně kupujícího či jiné osoby, kterou k takové činnosti kupující pověří. Při těchto činnostech se zbožím je kupující povinen dodržovat všechna opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a je povinen si počínat přiměřeně s ohledem k odborné povaze takových činností.

8.2.          Prodávajícím jsou výslovně vyhrazeny změny technických parametrů zboží.

9.             PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak. Není-li smluveno jinak, poskytuje v případě prodeje nového zboží prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží v délce šest (6) měsíců od uzavření kupní smlouvy. V případě vady použitého zboží, není-li smluveno jinak, zajistí prodávající dle svého uvážení buď výměnu či opravu takového zboží, přičemž vadu použitého zboží musí kupující prodávajícímu vytknout nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení takového zboží.

9.2.          Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

9.3.          Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, prodávající odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

9.4.          Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, zejména pokud zboží nebylo používáno v souladu s odbornými znalostmi, nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo jiným chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

9.5.          Má-li nové zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady prodávajícím uspokojeny dle uvážení prodávajícího buď dodáním chybějícího zboží či odstraněním ostatních vad zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné či přiměřenou slevou z kupní ceny.

10.           REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

10.1.        Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatňuje kupující na elektronickou adresu kupujícího uvedenou na webové stránce (dále jen „reklamace“).

10.2.        V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího neprodleně po obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li podle předchozí věty k neprodlené reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit prodávajícímu rozhodné skutečnosti ohledně vad reklamovaného zboží a příslušné dodací listy zboží.

10.3.        Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

11.           ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU

11.1.        Vznik nároku z odpovědnosti za způsobenou újmu na straně kupujícího se řídí obecně závaznými právními předpisy, není-li stanoveno jinak.

11.2.        Předpokladem vzniku nároku na náhradu škody je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik škody či na skutečnost, že může ke vzniku škody dojít.

11.3.        V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu, nejedná-li se o újmu způsobenou prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti, tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil jako kupní cenu za zboží podle kupní smlouvy.

11.4.        Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží, může činit maximálně částku, kterou kupující skutečně uhradil jako kupní cenu za zboží podle kupní smlouvy.

12.           INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ

V přímé souvislosti s prodejem zboží může prodávající poskytnout kupujícímu nezávazné informace týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ohledně poskytnutí takových informací.

13.           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1.        Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit cenu zboží, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení ceny zboží bylo zajištěno. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí závazek zaplatit cenu zboží v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

13.2.        Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).

13.3.        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.4.        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.5.        Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6.        Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

13.7.        Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě, a pokud již byla kupní cena zboží či její část uhrazena, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

14.           ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.        Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

14.2.        Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se:

14.2.1.     vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

14.2.2.     vylučuje ustanovení § 1748, § 1799, § 1800 a § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

14.3.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

poslední aktualizace červen 2015 - SAYIA s.r.o.

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

SAYIA s.r.o.

IČ: 255 71 541

se sídlem Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34661

ke smlouvě o dílo ohledně opravy věci (výrobku)

 

1.             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti SAYIA s.r.o., IČ: 255 71 541, se sídlem Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34661 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) související a vznikající ze smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavíranou mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci jejich podnikatelské činnosti.

1.2.          Zhotovitel nevstupuje se spotřebiteli do smluvních vztahů, smlouvu o dílo tak nemůže uzavřít se zhotovitelem spotřebitel.

1.3.          Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

1.4.          Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.             UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1.          Před uzavřením smlouvy o dílo bude objednateli sdělena předběžná cena díla (tedy cena opravy věci, kterou má objednatel zájem opravit).

2.2.          Předběžná cena díla neplatí pro opravy věcí (výrobků), na kterých již byla dříve prováděna neodborná oprava, pro opravy věcí (výrobků), které byly poškozeny při transportu, či pro opravy věcí (výrobků), které mají poškozený kryt.

2.3.          Ceny díla jsou zhotovitelem uváděny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty či jiných obdobných daní (dále jen „DPH“). Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se cenou cena bez DPH. Není-li stanoveno jinak, jsou ceny uváděny bez nákladů souvisejících přepravou věci, jež je opravována.

2.4.          Na základě poptávky objednatele ohledně opravy věci, pokud zhotovitel opravy takových věcí zajišťuje, zašle zhotovitel objednateli elektronickou poštou návrh na uzavření smlouvy o dílo, v rámci kterého bude uvedena předběžná cena díla (čl. 2.1, čl. 2.2) a další obsah smlouvy o dílo (dále jen „nabídka“).

2.5.          Smluvní vztah (smlouva o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká doručením přijetí nabídky (akceptací), jež objednatel zašle zhotoviteli elektronickou poštou s tím, že si zhotovitel může vždy vyhradit zaslání akceptace objednatelem v písemné formě.

3.             PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

3.1.          Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v opravě věci uvedené ve smlouvě o dílo (dále jen „dílo“), přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje dílo převzít, za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla a nahradit zhotoviteli náklady související se zabalením a přepravou opravované věci objednateli.

3.2.          V případě, že věc nelze zhotovitelem opravit za předběžnou cenu díla (čl. 2.1, čl. 2.2), zašle zhotovitel objednateli návrh ceny díla, za kterou je možné zhotovitelem věc opravit (dále jen „konečná cena díla“), jinak zhotovitel provede opravu věci za předběžnou cenu díla. V případě, že objednatel konečnou cenu díla odsouhlasí či do čtrnácti (14) dnů od odeslání konečné ceny díla nevysloví objednatel s konečnou cenou nesouhlas, opraví zhotovitel věc za konečnou cenu díla. V případě, že objednatel vysloví ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odeslání konečné ceny díla zhotovitelem s návrhem konečné ceny díla nesouhlas, zhotovitel opravu věci neprovede, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli náklady na doručení věci zpět objednateli a dále náklady na analýzu věci.

3.3.          Pokud není ve smlouvě o dílo specifikována závada věci, jež má být zhotovitelem opravována, opravuje zhotovitel takové závady věci, které je nutné odstranit, aby byla zachována provozní bezpečnost opravované věci. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2 obchodních podmínek.

3.4.          V případě, že věc nebude možné opravit z důvodů, že se závada věci u zhotovitele neprojeví nebo že je závada věci u zhotovitele nereprodukovatelná, uhradí objednatel zhotoviteli náklady na doručení věci zpět objednateli a dále náklady na analýzu věci. V případě, že věc nebude možné opravit z důvodů, že je věc neopravitelná či že pro opravu věci jsou nezbytné náhradní díly, které nejsou k sehnání, uhradí objednatel zhotoviteli náklady na doručení věci zpět objednateli a dále náklady na analýzu věci.

3.5.          V případě, že je věc neopravitelná, bude taková věc zaslána na náklady objednatele zpět objednateli, nebo může být na základě výslovného pokynu objednatele zhotovitelem taková věc zlikvidována, přičemž objednatel je povinen nahradit zhotoviteli náklady na zlikvidování věci.

4.             VYTVÁŘENÍ DÍLA

4.1.          Zhotovitel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele.

4.2.          Zhotovitel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám.

4.3.          Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů zhotovitele týkajících se díla. Každý dotaz zhotovitele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho přijetí.

4.4.          V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla, vytvoří zhotovitel dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti možné.

5.             CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.          Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla určenou dle čl. 3.2 obchodních podmínek. Společně s cenou díla objednatel povinen nahradit zhotoviteli také náklady související se zabalením a přepravou opravované věci.

5.2.          Cena díla a další platby jsou splatné:

5.2.1.       bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený ve fakturačních dokladech zhotovitele (dále jen „účet zhotovitele“) na základě zálohové faktury vystavené zhotovitele;

5.2.2.       v případě, že je to výslovně smluveno ve smlouvě o dílo, může objednatel cenu díla uhradit také bezhotovostně převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost ceny zboží je stanovena ve smlouvě o dílo.

5.3.          V případě bezhotovostní platby na základě zálohové faktury (čl. 5.2.1) je záloha splatná dle data uvedeného v zálohové faktuře.

5.4.          Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k jednotlivým částkám tak bude připočtena DPH.

5.5.          V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu zhotovitele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit cenu díla a jiné platby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.6.          Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednateli (nejčastěji po uhrazení ceny díla) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle zhotovitel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

5.7.          Zhotoviteli vzniká právo na odměnu dle smlouvy o dílo (cenu díla) i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo v důsledku jednání objednatele.

5.8.          V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby podle smlouvy o dílo vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pro právo zhotovitele na jeho odměnu podle smlouvy o dílo (cenu díla) či další práva na peněžité plnění ze smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany promlčecí dobu šest (6) let.

5.9.          V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby nebo její části podle smlouvy o dílo je zhotovitel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

6.             DODÁNÍ VĚCI

6.1.          Způsob doručení opravované věci určuje zhotovitel, není-li smluveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.          Není-li zhotovitel povinen podle smlouvy o dílo dodat opravovanou věc do určitého místa, uskutečňuje se dodání opravované věci jejím předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele.

6.3.          Není-li zhotovitel povinen podle smlouvy o dílo dodat opravovanou věc do určitého místa, nese riziko související s odesláním a dodáním opravované věci objednatel.

6.4.          Je-li zhotovitel podle smlouvy o dílo povinen dodat opravovanou věc na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít věc při dodání. Nepřevezme-li objednatel opravovanou věc při dodání, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

6.5.          Při převzetí opravované věci od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů opravované věci a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zhotoviteli. Převzetí opravované věci je objednatel povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6.          Nenastanou-li objektivní překážky bránící opravě či dodání věci, je zhotovitel povinen opravit věc ve lhůtě, která je stanovena ve smlouvě o dílo nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze věci a k místu jejího dodání. Zhotovitel je oprávněn věc opravit a dodat dříve. Dodá-li zhotovitel věc před určenou dobou, není jí objednatel oprávněn odmítnout. Za objektivní překážky bránící opravě či dodání věci se považují všechny okolnosti bránící opravě či dodání věci, které zhotovitel nezavinil.

6.7.          Dojde-li k opravě věci nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy měla být věc podle smlouvy o dílo opravena, jedná se o řádné plnění zhotovitele a takové provedení díla není porušením smlouvy o dílo.

6.8.          V případě, že objednatel opravovanou věc nepřevezme či si jí u zhotovitele nevyzvedne, a to ani na výzvu zhotovitele, vzniká zhotoviteli právo, přičemž objednatel bude povinen nahradit zhotoviteli náklady na skladování opravované věci. V případě, že si objednatel opravovanou věc nepřevezme či si jí u zhotovitele nevyzvedne ani ve lhůtě šesti (6) měsíců od výzvy zhotovitele, je zhotovitel oprávněn opravovanou věc prodat a výtěžek započíst vůči jakýmkoliv svým pohledávkám za objednatelem.

7.             DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.          Zhotovitel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy o dílo.

7.2.          Zhotovitel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.3.          Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitele na elektronickou adresu objednatele.

7.4.          Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

8.             PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.          Zhotovitel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.

8.2.          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady díla se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatňuje objednatel u zhotovitele písemně na adrese sídla zhotovitele či na adrese elektronické pošty.

8.3.          V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností zhotovitele za vady díla si smluvní strany dohodly, s ohledem na podmínky smlouvy o dílo, omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli, nejedná-li se o újmu způsobenou zhotovitelem úmyslně či z hrubé nedbalosti tak, že celková náhrada této újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné poloviny odměny zhotovitele za provedení díla (ceny díla). Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o dílo, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla objednateli v důsledku vad díla vzniknout, může činit maximálně částku ve výši jedné poloviny odměny zhotovitele za provedení díla (ceny díla).

9.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.          Pokud právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2.          Smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem s tím, že pro účely smlouvy o dílo smluvní strany:

9.2.1.       vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

9.2.2.       vylučují použití ustanovení § 1748, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

9.3.          Smlouva o dílo představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy o dílo a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy o dílo.

9.4.          Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky objednatele.

9.5.          Je-li některé ustanovení smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

 

poslední aktualizace červen 2015 - SAYIA s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace